საწონი დოზატორები

საწონი დოზატორები

საწონი დოზატორები განკუთვნილია ადვილდენადი, ბლანტი და ნახევრადბლანტი პროდუქტების წონითი დოზირებისთვის ტარაში.

ასაწონი ბატჩერების დახმარებით ხდება დაფასოება ისეთი პროდუქტების, როგორიც აგროქიმია, ავტოქიმია, საყოფაცხოვრებო ქიმია, საღებავები, სამშენებლო ნარევები.

დოზატორი გამოიყენება პროდუქტების 5 და მეტი კილოგრამის დოზირებული დაფასოებისთვის.

საზომი მოწყობილობა – ბაქნიანი ტენზომეტრული გადამწოდი.